Chủ trương chinh sách |  Sơ đồ trang | Website link  | Liên hệ  
  Trang chủ
  Tìm kiếm
  Thông báo
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Về việc mở lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX năm 2012
  VB mới ban hành
Luật HTX 2012
Luật HTX năm 2003
Một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX
Nghị định 193/2013
  Ảnh liên kết
  Thông tin cần biết
Giá vàng
Chứng khoán
Ngoại Tệ
Sổ xố kiến thiết
  Web Sở ban ngành
Vĩnh Long Portal
Sở kế họach đầu tư
Sở xây dựng
Sở Giao thông - Vận tải
Sở Thông tin và Truyền Thông
Bao Vinh Long online
  Số người truy cập
777
Tin trong nước
CHÍNH PHỦ TỔ CHỨC SƠ KẾT 5 NĂM THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012
20/12/2017, 14:24:34

Ngày 05/12/2017, Chính phủ tổ chức Hội nghị (hình thứctrực tuyến) để sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Hội nghị do ôngVương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì; tham dự Hội nghị ở cấp Trungương có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các Bộ,Ngành liên quan, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đại diện các Hợp tácxã điển hình tiên tiến khu vực miền Bắc… Ở cấp tỉnh có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể,Liên minh HTX các tỉnh… một số Hợp tác xã điển hình tiên tiến.

Trong Hội nghị đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầutư, thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm2012. Báo cáo trình như sau:

1. Về kếtquả xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã năm2012:

- Trung ương: Chính phủ đã ban hành 4 Nghị định; Thủ tướng Chính phủban hành 2 Quyết định và 1 Chỉ thị: các Bộ, Ngành đã ban hành 8 Thông tư, 3 Quyếtđịnh, 1 Hướng dẫn trực tiếp triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị định, Thủ tướngChính phủ ban hành 8 Quyết định, các Bộ, Ngành ban hành 6 Thông tư, 3 Quyếtđịnh, 1 Chỉ thị theo lĩnh vực được phân công quản lý, trong đó có các nội dungliên quan đến việc hỗ trợ, triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Báo cáo đánh giá: Mặc dù số văn bản còn ban hành chậmso với yêu cầu, nhưng đến nay về cơ bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luậthướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 đã được ban hành theo các nhiệm vụchính đã được phân công tại Luật Hợp tác xã năm 2012 và nghị định số193/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

- Các địaphương: Tỉnh ủy, HĐND, UBND các địaphương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Hợp tác xãnăm 2012 trên địa bàn dưới nhiều hình thức. Cụ thể đã có 53/63 tỉnh, thành phốban hành Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 63/63 tỉnh,thành phố ban hành Quyết định, Chỉ thị, văn bản của UBND tỉnh; 61/63 tỉnh,thành phố có ban hành Kế hoạch, Chương trình, Đề án phát triển KTTT-HTX; 42/63tỉnh, thành phố có ban hành chính sách hỗ trợ phát triển KTTT-HTX theo đặc thùcủa địa phương.

2. Tình hìnhđăng ký lại, chuyển đổi HTX: tỉnh hình giải thể HTX, HTX chuyển sang loại hìnhtổ chức khác:

* Tình hình đăng ký lại, chuyển đổi HTX theo Luật Hợptác xã năm 2012: đã có 83,9% tổng số HTX thuộc diện phải chuyển đổi, đăng kýlại đã tiến hành chuyển đổi, đăng ký lại.

* Tình hình giải thể HTX: số HTX đã giải thể là 4.832HTX, chiếm tỷ lệ khoảng 24,6% tổng số HTX hiện có của cả nước (báo cáo của54/63 tỉnh, thành phố).

* Tình hình HTX chuyển sang loại hình tổ chức khác: đãcó 338 HTX (tỷ lệ khoảng 2,2% trong tổng số HTX phải chuyển đổi, đăng ký lạitheo Luật Hợp tác xã năm 2012) đã chuyền sang loại hình tổ chức khác.

3. Tình hìnhthành lập mới HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012:

Từ năm 2013 đến hết 31/12/2016, cả nước thành lập mới5.641 HTX, riêng năm 2016 thành lập mới 2.030 HTX. Theo báo cáo nhanh tại Hộinghị của ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, năm 2017 tínhđến ngày 05/12/2017, cả nước đã thành lập mới gần 2.100 HTX hiện nay cả nước cótrên 20.760 HTX.

4. Tình hìnhtriển khai, thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX:

* Chính sáchđào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX:

Giai đoạn 2013-2016, thông qua các Bộ, Ngành và cácđịa phương Trung ương đã hỗ trợ 155 tỷ đồng để thực hiện chính sách đào tạo,bồi dưỡng cán bộ HTX, tổ hợp tác, đã tổ chức đào tạo cho 24.286 lượt người, bồidưỡng cho 59.225 lượt người.

* Chính sáchxúc tiến thương mại, mở rộng thị trường:

Trong 3 năm (2013-2016), Ngân sách nhà nước của Trungương và địa phương đã hỗ trợ cho 1.590 lượt HTX tham gia xúc tiến thương mại,mở rộng thị trường với tổng kinh phí hỗ trợ trên 30,57 tỷ đồng. Ngoài ra,chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã hỗ trợ Liên minh HTX Việt Nam thựchiện 4 Đề án xúc tiến thương mại với kinh phí 7,11 tỷ đồng để hỗ trợ hàng trămlượt các HTX tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại.

* Chính sáchứng dụng khoa học, kỷ thuật và công nghệ mới:

Giai đoạn 2013-2016 Trung ương và địa phương đã hỗ trợcho 3.698 lượt HTX ứng dụng khoa học – kỹ thuật công nghệ mới với tổng kinh phítrên 67,414 tỷ đồng. Thông qua Liên minh HTX Việt Nam, Quỹ hỗ trợ khoa học vàcông nghệ quốc gia hỗ trợ 26 công nghệ cho 540 HTX với tổng kinh phí trên 13,94tỷ đồng.

* Chính sáchtiếp cận vốn và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX:

- Chính sách tiếp cận vốn: Giai đoạn 2013-2016, doanhsố cho HTX vay vốn của các tổ chức tín dụng bình quân mỗi năm khoảng 8.000 tỷđồng; đến cuối năm 2016, dư nợ vay của HTX đạt gần 5.000 tỷ đồng (giảm 1.600 tỷđồng so với thời điểm 01/7/2013). Số HTX dư nợ là 1.365 HTX và 29 Liên hiệpHTX.

- Quỹ hỗ trợ phát triển HTX: giai đoạn 2013-2016, có5.006 HTX được tiếp cận nguồn vốn Quỹ Trung ương và các địa phương với tổngnguồn vốn trên 693,3 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn địa phương là 634,56 tỷ đồng,chiếm tỷ trọng 91,48%). Đến nay có 46/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Quỹ hỗtrợ phát triển HTX, 2 tỉnh đã có chủ trương thành lập.

* Chính sáchhỗ trợ thành lập mới HTX:

Giai đoạn 2013-2016, cả nước đã hỗ trợ thành lập mớicho 5.038 HTX với tổng kinh phí trên 27,204 tỷ đồng (trong đó ngân sách địaphương hỗ trợ trên 22,524 tỷ đồng). Các HTX thành lập mới được hỗ trợ kinh phítừ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100triệu đồng/HTX.

* Chính sáchtạo điều kiện HTX tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triểnkinh tế - xã hội:

Giai đoạn 2013-2016, Trung ương và địa phương đã tạođiều kiện 554 HTX tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triểnkinh tế - xã hội với tổng kinh phí trên 74,96 tỷ đồng, trong đó kinh phí từngân sách địa phương trên 67,48 tỷ đồng (báo cáo các địa phương chưa đầy đủ).

* Chính sáchhỗ trợ, ưu đãi đối với HTX nông nghiệp:

Theo báo cáo, chưa đầy đủ của các địa phương, giaiđoạn 2013-2016, Trung ương và địa phương đã hỗ trợ cho 476 lượt HTX phát triểnkết cấu hạ tầng với tổng kinh phí là 224 tỷ đồng (ngân sách địa phương, 172,5tỷ đồng); có 1.413 HTX được giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích đất là12.016 ha; có 182 HTX được ưu đãi tín dụng khi thuê đất với tổng kinh phí là54,168 tỷ đồng; có 1.953 HTX được ưu đãi về tín dụng trong phát triển nôngnghiệp với tổng kinh phí trên 138,29 tỷ đồng (ngân sách địa phương 128,96 tỷđồng); có 327 HTX được hưởng ưu đãi hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiêntai, dịch bệnh với tổng kinh phí là 43,01 tỷ đồng (ngân sách địa phương chiếm3,18%); có 355 HTX được hỗ trợ chế biến sản phẩm với tổng kinh phí 62,66 tỷđồng (ngân sách địa phương chiếm 32,28%). Có 113 HTX thực hiện mua bảo hiểmnông nghiệp qua HTX với tổng số tiền trên 6,55 tỷ đồng.

5. Về thànhlập và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về KTTT:

- Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT (Quyết định352/QĐ-TTg, ngày 23/3/2017); Bộ Kế hoạch –Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đã thành lập đơn vị chuyên trách thực hiện chức năng quản lýnhà nước vềKTTT.

- Ở địa phương đã có 58/63 tỉnh, thành phố đã thành lập, kiện toàn Ban chỉđạo đổi mới và phát triển KTTT cấp tỉnh, một số tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo ởcấp huyện (trong đó có tỉnh Vĩnh Long); có 20/63 tỉnh, thành phố thành lập tổchức cấp phòng có nhiệm vụ quản lý nhà nước về KTTT do Sở Kế hoạch –Đầu tư quản lý; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh đãthành lập Chi cục phát triển HTX và phát triển nông thôn để tham mưu cho Sởthực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTT trong lĩnh vực Nông nghiệp.

6. Đánh giá kết quả thực hiện:

- Mặc dù một số văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện Luật HTX năm 2012 củaChính phủ và Bộ, Ngành Trung ương còn ban hành chậm so với yêu cầu nhưng đến nay, về cơ bản hệthống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012 đã được ban hành theo các nhiệm vụ chính được phân côngtại Luật HTX 2012.

- Sau hơn4 năm thực hiện, các quy định tại Luật HTX 2012 và các văn bản hướng dẫn thihành Luật vẫn còn bất cập; một số quyđịnh còn chưađược hướng dẫn hoặc có hướng dẫn nhưng tính khả thi chưa cao, khó thực hiện;một số chính sách hỗ trợ được ban hành nhưng chưa đồng bộ, thiếu nguồn lực;công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hành Luật HTX và các chính sáchhỗ trợ phát triển HTX chưa thường xuyên (cụ thể: thủ tục đăng ký HTX phức tạp hơn so với doanh nghiệp; về thủ tục giải thể bắtbuộc đối với HTX trong trường hợp HTX đãgiải tán; việc xác lập và xử lý tài sản không chia sau chuyển đổi, giải thể HTXchưa được hướng dẫn cụ thể, chưa có hướng dẫn chuyển đổi HTX sang loại hình tổchức khác; chưa có hướng dẫn định mức và thủ tục hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTXnông nghiệp theo Quyết định 2261/QĐ-TTg; chính sách BHXH khó thực hiện; chưa cóvăn bản hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra đối với HTX; nguồn lực hỗ trợ HTXvề xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, về đất đai còn phân tán; chưa có văn bản hướng dẫn thống nhất về tổ chức, hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX ở các địa phương…).

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX năm 2012, các văn bản dưới Luậtvà các mô hình HTX kiểu mới được quan tâm tổ chức, bước đầu đã làm thay đổi tưduy, nhận thức về bản chất HTX trong các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầnglớp nhân dân. Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền còn phân tán, nội dung tuyêntruyền còn sơ sài nên hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao.

- Việc thực hiện chuyển đổi từ HTX cũ sang hoạt động theo Luật HTX 2012 cònchậm, chưađược tiến hành đồng bộ trên toàn quốc. Nguyên nhân là do cơ quanquản lý nhà nước ở một số địa phương chưa quantâm đến HTX, chưa sát sao trong chỉ đạo, giám sát; nhiều HTX còn lung túng trong thực hiện chuyển đổi; một số HTXcòn vướngmắc trong xử lý nợ cũ, tài sản chungkhông chia… khi chuyển đổi. Một số HTX chuyển đổi sang loại hình tổ chứckhác  chưa thực hiện được do còn vướng mắc vấn đề giải quyết công nợ, xử lý tài sản không chia; việc giải thể HTX chưa thực hiện tốt do quyđịnh về thủ tục giải thể HTX tại Luật HTX năm 2012 khá chặt chẽ, một số HTX còn vướng mắc vấn đề tài sản, nợ thuế, nợ đối tác… hoặc HTXngừng hoạt động nhưng không quan tâm đến việc giải thể, quy định chế tài xử lý chưa có.

- Một số địa phương chưa hiểu rõ về quy định giới hạn tỷ lệ dịch vụ cungứng ra bên ngoài nên còn lung túng trong việc hướng dẫn HTX thực hiện. Do cácthành viên HTX đa số là hộ nông dân, yếu thế về tài chính nên lượng vốn gópkhông nhiều, thời hạn góp vốn   quá thờigian quy đnh, dẫn đến năng lực tài chính,nguồn vốn hoạt động của HTX không bảo đảm, hạn chế hiệu quả hoạt động của HTX.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho KTTT nói chung và cán bộ quản lý HTX nói riêng còn mang tính chấp vá chưa đáp ứng nhu cầu củaHTX; hoạt động xúc tiến thương mại cho HTX còn  đơn lẽ, quy mô nhỏ, chưa thu hút được nhiềuHTX tham gia; đa số các HTX chưa chú trọng việc xây dựng thương hiệu, chấtlượng sản phẩm nên chưa thu hút được người tiêu dùng; chưa có chính sách đặc thù đối với HTX về khoa học côngnghệ, các HTX được thụ hưởng chung giống như các thành phần kinh tế khác nên sốlượng HTX được hưởng chính sách này rất ít; việc tiếp cận vốn đối với các HTXvẫn còn khó khăn do nhiều HTX chưa đủđiều kiện tiếp cận tín dụng,  còn 15tỉnh, thành phố chưa thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, vốncủa Quỹ hỗtrợ phát triển HTX ở TW còn ít (100 tỷđồng); việc thực hiện quy định  ưu đãi vềđất đai đối với các HTX còn nhiều khó khăn, số HTX được hưởng thụ chính sáchnày không nhiều (chỉ chiếm khoảng 13,75%/tổng số HTX nông nghiệp) do quỹ đấtcông hiện nay hạn chế.

- Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp về HTX cònthiếu và yếu, đa phần là cán bộ kiêm nhiệm nên gặp nhiều khó khăn, sự phối hợpgiữa các cơ quan quản lý nhà nước về HTX còn rờirạc; công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện Luật HTX chưa được thực hiện thườngxuyên, chưa kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn vướng mắc của HTX.

Báo cáo đánh giá cơ bản các quy định của Luật HTX năm 2012 đáp ứng được yêucầu phát triển HTX trong cơ chế thị trường hiện nay, vì vậy trước mắt chưa cần thiết phải sửa Luật HTX năm 2012. Tuynhiên về lâu dài cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục những bất cậptrong các quy định tại Luật HTX năm 2012 cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi giai đoạn phát triển. Chínhphủ  giao một số Bộ, ngành thực hiện mộtsố nhiệm vụ để tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, sưa đổi, bổ sung cáccơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX trong thời gian tới.

                                 

                                                         Huỳnh Trung Đông

                                   (Chánh Vănphòng Liên minh HTX Vĩnh Long)
-----Quay lại-----
Các tin liên quan:

Hợp tác xã kiểu mới - hướng đi bền vững  
Hợp tác xã kiểu mới - hướng đi bền vững

Thời gian qua, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địabàn tỉnh Tiền Giang đã thay đổi cách thức hoạt động để phù hợp với nền kinh tếthị trường, hội nhập quốc tế; qua đó hình thành những HTX kiểu mới năng động,sáng tạo, đem lại lợi ích cho xã viên... 4/12/2017, 15:10:41 

Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Tiếp theo và hết)  
Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Tiếp theo và hết)
Chuyển đổi mô hình quản lý chợ: “Mũi tên” trúng nhiều đích!  
Chuyển đổi mô hình quản lý chợ: “Mũi tên” trúng nhiều đích!  08:58:54, 19/12/2017
Đến nay, các địa phương ở Hà Tĩnh đã chuyển đổi mô hình quản lý 110/128 chợ theo Quyết định 2434/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Các chợ sau khi chuyển đổi đã có diện mạo khang trang, tổ chức hoạt động hiệu quả, tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy hạ tầng thương mại phát triển.
Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1)  
Gỡ rào cản chính sách để phát triển hợp tác xã (Kỳ 1)
Huy động mọi nguồn lực thị trường để phát triển HTX  
Huy động mọi nguồn lực thị trường để phát triển HTX
Nông thôn mới giúp nông nghiệp phát triển  
Nông thôn mới giúp nông nghiệp phát triển
Phối hợp xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp hiệu quả  
Phối hợp xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp hiệu quả

Liên minh HTX Việt Nam sẽ đảm nhiệm công tác tuyên truyền, đào tạo, thành lập công ty tài chính, xây dựng nguồn lực, chuyển đổi HTX và mô hình kinh doanh.

Đẩy mạnh tuyên truyền về hợp tác xã kiểu mới  
Đẩy mạnh tuyên truyền về hợp tác xã kiểu mới

(Chinhphu.vn)- Chiều 17/6 tại tỉnh Hà Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, chủ trì buổi sơ kết của 16 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.
  Tin nổi bật
Nghị định 91/2009 của Chính phủ về kinh doanh vận tải
Nghị định 91/2009 của Chính phủ về kinh doanh vận tải
Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
45 năm thực hiện lời Bác Hồ dạy
45 năm thực hiện lời Bác Hồ dạy
Ngày 28/4/1964, Bác Hồ về thăm Nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông (nay là Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông). Từ đó tới nay đã 45 năm, ngày 28/4 đã trở thành ngày truyền thống của Rạng Đông.
Những đối tượng tại 61 huyện nghèo được hưởng hỗ trợ 50% lãi suất
Những đối tượng tại 61 huyện nghèo được hưởng hỗ trợ 50% lãi suất
Các đối tượng hộ nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ trang trại đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn 61 huyện nghèo... sẽ được hưởng hỗ trợ 50% lãi suất.
Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa đi Tây
Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa đi Tây
Ông Trần Văn Sang, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) sản xuất và tiêu thụ bưởi Năm Roi Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Sau khi đã thỏa thuận với các đối tác ở TP Hồ Chí Minh, HTX sẽ xuất khẩu 70 container, tương đương trên 1.000 tấn bưởi sang thị trường châu Âu trong năm 2009 này”...
  Ảnh liên kết
  Hình ảnh hoạt động
  Phần mềm hỗ trợ
HTKK 3.1.4
 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VĨNH LONG
123 Trần Phú, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 02703.853107; Fax: 02703.829655

Phát triển bởi Trung tâm CNTT & Truyền thông - Sở Thông Tin & Truyền Thông Vĩnh Long(đt:0703836768)